dr. Varga-Damm Andrea
országgyűlési képviselő

Letölthető, nyomtatható verzió!

Tisztelt Munkáltató!

Az 599/2021. (X.28.) Kormányrendeletre hivatkozva Önök 2021. november … napján kelt intézkedést küldtek azon munkavállalóiknak, akik nem vettek fel eddig egyetlen rendszeresített koronavírus elleni védőoltást sem.

Az Önök felhívása, s természetesen maga a kormányrendelet is, alapjaiban sérti meg az Alaptörvényt, a Munka Törvénykönyvét, valamint a közalkalmazotti, közszolgálati, kormánytisztviselői és egyéb szolgálati viszonyban lévő munkavállalók jogait, az egészségügyi törvény és annak végrehajtási rendeletei szabályait. Intézkedésük kimeríti a kényszerítés büntetőjogi rendelkezéseit. Legjobb tudomásuk ellenére olyan kényszerítő eszközt alkalmaznak, amely nem védi, hanem potenciálisan veszélyezteti egészséges emberek szervezetének működését.

Az alábbiakban részletesen fejtem ki ezek indokait és a végén felszólítom kötelezettségeikre Önöket.

A rendelet a következőket rendeli:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában foglalkoztatott

a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézménynél,

b) a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézménynél,

c) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézménynél,

d) a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény szerinti kulturális intézménynél,

e) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálya alá tartozó szervnél,

f) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény szerinti honvédelmi szervezetnél – ideértve a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozó, nem honvédelmi szervezetnél foglalkoztatottakat is -,

g) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti bentlakásos ellátást nyújtó szociális szolgáltatónál, intézményben,

h) a gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve javítóintézetnél,

i) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) hatálya alá tartozó szervnél,

j) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó szervnél,

k) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: NAV szj.tv.) hatálya alá tartozó szervnél

foglalkoztatott személy.

(2) Az e rendeletben foglaltakat az (1) bekezdés a)-d)g) és h) pontja szerinti intézménynél foglalkoztatottakra csak abban az esetben kell alkalmazni, ha az intézmény állami vagy önkormányzati fenntartásban működik, azzal, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények esetében [ideértve az (1) bekezdés j) pontja szerinti szervet is] a fenntartó önkormányzat szerinti település vagy kerület polgármestere, illetve a fővárosi fenntartású intézményeknél a főpolgármester dönt az e rendeletben foglaltak alkalmazásának elrendeléséről.

2. § (1) Az a foglalkoztatott, aki e rendelet hatálybalépése előtt nem vette fel a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást (a továbbiakban: védőoltás), az állampolgárok egészségének és életének megóvása és a közfeladatok akadálytalan ellátása érdekében köteles – a (3) bekezdés szerinti mentesítés kivételével –

a) egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát

aa) 2021. december 15. napjáig felvenni, ha a munkavégzés során ügyfelekkel rendszeresen találkozik,

ab) 2022. január 31. napjáig felvenni, ha nem tartozik az aa) alpont alá,

b) kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban felvenni.

(2) A munkáltató állapítja meg, hogy a foglalkoztatott az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja vagy ab) alpontja szerinti foglalkoztatotti körbe tartozik-e, és erről 2021. november 15. napjáig elektronikus úton (ideértve az e-mail használatát) vagy papír alapon tájékoztatja a foglalkoztatottat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a védőoltás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeire is.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesül az a foglalkoztatott, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt a (4) bekezdés szerinti orvosi szakvélemény is alátámasztja.

(4) Az orvosi szakvéleményt a foglalkoztatott kezdeményezésére a munkáltatója szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában a foglalkoztatott jogviszonyának keretében végzett tevékenységre való egészségi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos, ennek hiányában a foglalkoztatott háziorvosa adja ki.

(8) Ha a foglalkoztatott a védőoltást a (7) bekezdés szerinti határidőn belül nem vette fel, vagy a (4) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt nem mutatta be, a foglalkoztatott részére a munkáltató fizetés nélküli vagy illetmény nélküli szabadságot (a továbbiakban együtt: fizetés nélküli szabadság) rendel el.

A rendelet több rendelkezése Alaptörvény-ellenes, konkrét jogszabályokba ütközik, s sérti az ember önrendelkezéshez való jogát.

„A Magyarországon jelenleg elérhető valamennyi COVID-19 elleni vakcina hatásossága meghaladja az előírt 50 százalékot. A vakcinák hatásossága alatt azt értjük, hogy egy adott készítmény hány százalékos eredménnyel tudja megelőzni az adott betegség kialakulását. Azoknál, akik az oltás ellenére megbetegszenek (azaz a statisztikák alapján nem volt hatásos náluk az oltóanyag), a COVID-19 valószínűleg enyhébb lefolyású lesz, mint oltás nélkül. A védettség teljes időtartamáról egyelőre nincsenek pontos információink, mivel a vakcinák kifejlesztésére nemrégiben került sor. A vakcinák, bár elég hatásosnak bizonyulnak, nem védenek teljesen: oltott személyek körében is előfordulhat megbetegedés, továbbá előfordulhat oltás melletti fertőződés, így egyértelmű, hogy a vírust tovább is lehet adni. Ráadásul azt is figyelembe kell vennünk, hogy a korábban említett hatásossági értékek egyénenként változhatnak, hiszen nem vagyunk egyformák, így előfordulhat, hogy nem teljesen azonosan reagálunk egy adott készítményre.” – írja ezt a szakirodalom a koronavírus ellen fejlesztett és alkalmazott oltásokról.

Magyarországon a mai napig a 21 hónapja tartó koronavírus-járvány során 939784 fő fertőzött meg, amely a lakosságunk 9.6 százaléka. A mai napig a koronavírus-járvány okozta megbetegedés következtében elhunyt 31867 fő, amely a lakosságunk 0,3 százaléka. A megfertőződötteknek összesen 3,4 százaléka hunyt el, a többiek vagy meg sem betegedtek, vagy meggyógyultak. Ezek szerint – tudományos értelemben – van Magyarországon közel 8,8 millió ember, aki 21 hónap alatt sem fertőződött meg a koronavírustól, azaz egészséges, és vélhetően jó az immunrendszere, emellé van Magyarországon kb.900000 ember, akik ugyan megfertőződtek, de az immunrendszerüknek köszönhetően vagy tünetük sem lett, vagy meggyógyultak. Ön ezeket az embereket kényszeríti az oltás felvételére úgy, hogy semmiféle biztos eredményét annak nem tudja garantálni.

Megküldöm Önöknek az összes, Magyarországon rendszeresített koronavírus elleni védőoltás leírását, amelyet az oltóorvosoknak küldtek meg azért, hogy szabályosan tudják alkalmazni azokat. Mindegyikben (aláhúztam) az szerepel, hogy ha az előírt dózist megkapják a beoltottak, megelőzik vele a COVID-19 vírus elkapását. Miután a kormány bevallotta, hogy a 2021. augusztus óta a megfertőződöttek közel fele már megkapta legalább 21 napja a védőoltást, tényként megállapítható, hogy félrevezette az egészségügyi kormányzat az oltóorvosokat, és félrevezette mindazokat az embereket, akik hittek abban, hogy ha beoltatják magukat, nem kapják el a vírust.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 1976. évi 8. sz. törvényerejű rendelettel ratifikálta a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát. Az ENSZ dokumentum alapjogi olvasatban megjelenő sui generis korlátozási feltételek közül 4. cikkében, csak a nemzet létét fenyegető és hivatalosan kihirdetett szükségállapot idején” teszi lehetővé az e körből nem kizárt alapjogok szigorú mérlegelés alapján szükséges többlet korlátozását a diszkrimináció-tilalom és más nemzetközi kötelezettségek kereteire is figyelemmel, eljárásszerű derogációs bejelentési kötelezettséghez kötötten. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE) 15. cikke a „háború vagy a nemzet létét fenyegető más rendkívüli állapot” esetén teszi lehetővé hasonló tartalmi és eljárási feltételek mellett a szigorító irányban eltérő alapjogi szabályozást.

Tehát a PPJNE, mint a Magyar Államra kötelező nemzetközi egyezmény, kizárólag a nemzet létét fenyegető, és hivatalosan kihirdetett szükségállapot idején, az adott helyzet által megkövetelt mértékben korlátozhatnak alapvető emberi jogokat. Magyarországon nincs a nemzet létét fenyegető rendkívüli állapot, a társadalom 21 hónap alatti 0,3 %-ának halálával végződött betegség nem jelent a magyar polgárokra nézve olyan veszélyt, amely indokolná alapvető emberi jogaik korlátozását. Járvány nélkül is évente átlagosan a lakosság 1,3 %-a hal meg.

Az Oviedói Egyezmény (2002. évi VI. törvény az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről) 5. cikke értelmében „a tudományos kutatáshoz az érintett személy szabadon és tájékozottságon alapuló beleegyezése szükséges. Az 5. Cikk szövege a következő: általános szabály, hogy egészségügyi beavatkozás csak azután hajtható végre, ha abba az érintett személy szabadon és tájékozottságon alapuló beleegyezését adta. Ennek a személynek előzetesen megfelelő tájékoztatást kell kapnia a beavatkozás céljáról és természetéről, valamint következményeiről és kockázatairól. Az érintett személy beleegyezését bármikor szabadon visszavonhatja”.

Amilyen kötelezettséget Önök előírtak a dolgozóknak, az sérti a személy szabad döntésének jogát, kizárja, hogy a dolgozó beleegyezhessen a testébe szúrni kívánt kísérleti vakcinába, amely semmilyen módon nem garantálja, hogy a vírusfertőzést elkerüli. Miután már megtudtuk, hogy az előírt dózissal már beoltott személyek is életüket vesztették az utóbbi hónapokban koronavírus okozta betegség szövődményébe, ezért már az sem igaz, hogy legalább a legrosszabb állapottól megvédi a vakcina az embereket. Egyúttal semmiféle tájékoztatást nem kap az oltás beadása előtt az érintett, sőt, azt íratják vele alá, hogy saját felelősségére oltatja be magát.

Az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (1976. évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről) 7. cikke szerint: Senkit sem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni. Különösen tilos bárkit szabad hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletnek alávetni. A kormány intézkedése, így az Önök intézkedése is, sérti ezen alapvető jogot.

Az Európa Tanács parlamenti szerve 2021. január 27-én határozatot fogadott el a Covid-19 oltások etikai, jogi, és gyakorlati megfontolásaival kapcsolatban Ebben azt az ajánlást fogalmazták meg, hogy a tagállamok tegyék világossá az emberek számára, hogy az oltás nem kötelező, és nem fogja őket diszkrimináció érni, ha nem oltatják be magukat. A határozathoz mellékelt háttérdokumentumokból kiderül, hogy kontraproduktívnak tartják az oltás kötelezővé tételét, hiszen ha valami kötelező, az ellenállást vált ki az emberekből, így előnyösnek tartják az önkéntesség hangsúlyozását.

Ehhez képest ez a kormányrendelet és az Ön intézkedése azt jelenti, hogy kötelezik olyan oltás felvételére, amely nem garantálja a betegség elkerülését, s amelynek adottságai, valamint az egyén személyes genetikai, élettani adottságai egybevetett vizsgálata nem történik meg az oltás felvétele előtt. Sőt, az oltás következményeiért sem a gyártó. sem az oltóorvos nem vállal felelősséget, hanem a beoltott saját maga kéri és vállalja a következményekért a felelősséget.

Az Európai Bizottság 507/2006 EK Rendelete a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatalának feltételekhez kötött engedélyezéséről tartalmazza a gyógyszerkészítmények feltételekhez kötött engedélyezési eljárását, annak kritériumait. A rendelet (1} bekezdése fő szabályként rögzít, hogy egy emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítményt szigorú engedélyezési eljárást követően hoznak forgalomba, azok után, hogy meggyőződtek azok biztonságos voltáról, jó minőségéről és célcsoporton belüli hatásosságáról. Feltételhez kötött engedélyezés esetén azonban ezen adatok hiányosak. A rendelet rögzíti ugyan, hogy a közegészségügyi előnyöknek ellensúlyozniuk kell az adatok nem teljeskörű voltából származó kockázatot, de az egyén számára fennáll a kockázat továbbra is, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni, amikor kötelezővé tesznek egy gyógyszerkészítményt. Az (S) bekezdés szerint „a jogosult köteles az előny-kockázat viszony pozitív voltát igazoló, valamint a termék minőségével, biztonságával, hatásosságával kapcsolatban felmerülő bármely kérdést tisztázó vizsgálatokat végezni, illetve azokat kezdeményezni”. Jelen körülmények között is folynak tisztázó vizsgálatok a termék minőségével, biztonságával, hatásosságával kapcsolatban. A feltételes engedély egy évre szól, amely megújítható, végleges engedéllyé változtatható vagy egy év elteltével megszűnik, amennyiben egyik sem valósul meg az előbbiek közül. Tehát bizonytalan, hogy az oltóanyagoknak mi lesz a sorsa hosszútávon, s ez mérlegelésre készteti az embereket. A (10) bekezdés szerint a betegeket és az egészségügy szakembereket világosan tájékoztatni kell az engedély feltételekhez kötött jellegéről és az erre vonatkozó információt egyértelműen szerepeltetni kell a gyógyszerkészítmény alkalmazási előiratában és a betegtájékoztatón egyaránt. Ehhez képest Magyarországon minden vakcina alkalmazhatóságának leiratában olyan állítás szerepel, amelyet maga az élet cáfolt, azaz ezek a vakcinák nem előzik meg sem a fertőzést, sem a betegséget, sőt, bebizonyosodott, sokaknak még a halálát sem.

A rendelet és az Önök intézkedése ellentétben áll a valósággal, s miután még a tudományos beszámolók is csak azt közölték, hogy a beoltottaknak akkor, ha az oltási protokollt betartották, s eltelt a védettségi idő, átlagosan legfeljebb 50 %-a tekinthető védettnek, olyan módon avatkoznak be az egyén személyes szabadságába, amely nem indokolt, s az elérni kívánt cél, valamint az intézkedés súlya egymáshoz képest súlyosan aránytalan.

Az Alaptörvény rendelkezik arról, hogy tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak. Miután pedig a tudomány álláspontja az, hogy nem lehet minden beoltottat teljesen védettnek tekinteni, az állam és Önök is a tudományos igazság kérdésében döntöttek, méghozzá a tudomány álláspontjával ellenkező módon.

Jelenleg Magyarországon azok a legvédettebb személyek a koronavírustól, akiknek szervezete még mindig nem találkozott a vírussal, holott életvitelükben semmit nem változtattak a járvány kitörése óta sem. Ezek közül az emberek közül azokat, akik nem oltatták be magukat, az egészséges állapotuk miatt és annak ellenére diszkriminálnak, büntetik olyan hátránnyal, amelyet az Alaptörvény és az Európai Tanács fenti határozata, a nemzetközi egyezmények kifejezetten tiltanak.

Hogy is szólnak az Alaptörvény rendelkezései?

 • – Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság. Emberi méltóságot sért, hogy a kormány olyan embereket védtelennek tekint, akik egészségesek, s védettnek, azokat, akik a tudomány állása szerint nem azok. Másodrangú állampolgárokká degradáltak magyar embereket, akik alapvető jogaikban korlátozottak, így megsértve emberi méltóságukat. Önök azzal, hogy a munkavállaló akarata ellenére olyan oltás felvételére kötelezik, amely nem garantál egy fertőzéstől védelmet, nem csak megsértik ezen alaptörvényi rendelkezést, de bűncselekményt is követnek el.
 • – Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése. Sértik a kormány és az Önök intézkedései a polgárok szabadságát és igazságérzetét. A kormány és Önök koronavírus ellen védett személyeknek tekintenek olyan személyeket, amelyek a tudomány megállapításai szerint nem azok teljes létszámukban, s a kormány, valamint Önök valótlan állításaikkal akadályozzák, hogy a nem oltott, egészséges emberek szabadon dolgozhassanak. Mindezzel a polgárok igazságérzete is sérül, a demokráciába és az alapjogokba vetett bizalmukat megrendíti.
 • – Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi. Ezt a hitvallást is megsérti a kormány is én Önök is, mert ezekkel az intézkedésekkel nem szolgálják a polgárokat, hanem megosztják őket, megbélyegeznek indokolatlanul nagy létszámú egészséges társadalmi csoportot, sőt, a közösség javára végzett kiváló munkájuktól megfosztják jogellenesen a közösséget.
 • – Alaptörvényünk jogrendünk alapja, szövetség a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk. Miután tehát a jogrendünk alapja az Alaptörvény, egy keret, sem a kormány, sem Önök nem tekinthettek volna el e keret rendelkezéseitől, amikor emberek millióit kényszerítik olyan oltás felvételére, amely nem garantálja a várt eredményt, sőt, annak beadása során a polgár nem kap megfelelő tájékoztatást, s saját magának kell felelősséget vállalnia az oltás következményeiért.
 • – Mindenki felelős önmagáért. Ez azt jelenti, hogy az egyén felelős saját magáért. Így pedig joga van ahhoz is, hogy eldöntse, beoltatja-e magát – miután egészséges – olyan oltóanyaggal, amelynek – amint a tudomány meghatározza – védettségi teljes időtartamáról egyelőre nincsenek pontos információk, mivel a vakcinák kifejlesztésére nemrégiben került sor. A vakcinák, bár elég hatásosnak bizonyulnak, nem védenek teljesen: oltott személyek körében is tömegesen fordul elő megbetegedés, továbbá előfordulnak nagy számban oltás melletti fertőződések, így egyértelmű, hogy a vírust tovább is lehet adni. A kormány és Önök az intézkedésekkel tagadják az Alaptörvény azon hitvallását, mely szerint mindenki felelős magáért.
 • – AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. A kormány és Önök intézkedéseikkel nem tartják tiszteletben az ember alapvető jogait, amint fenti előadásomban ezekre rámutattam.
 • – Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait. Ezzel ellentétben a kormány és Önök nem ismerik el az ember alapvető egyéni és közösségi jogait, hiszen 3 millió egészséges embert kirekesztenek a munkavégzésből
 • – Tilos emberen tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni. Ez egy nagyon fontos tétel. Már csak azért is, mivel a tudomány közlése szerint a védettség teljes időtartamáról egyelőre nincsenek pontos információk, mivel a vakcinák kifejlesztésére nemrégiben került sor. Azaz minden ember, aki megkapta, valójában a vakcinák hatását vizsgáló kísérleti alany. Ahhoz pedig, hogy ennek alávessék magukat, tájékoztatást kellett volna kapniuk előtte, fel kellett volna mérni egészségi állapotukat, s ahhoz kellett volna hozzájárulást kérni, hogy egy kísérleti rendszernek részei akarnak-e lenni. Önök pedig ilyen jogellenes helyzet további kötelező alkalmazását írják elő.
 • – Mindenkinek joga van a szabadsághoz. Önök az intézkedésükkel olyan szabadságjogokat vettek el egészséges polgároktól, amelyek megilletik őket, s e szabadságjogok megvonására tudományosan alátámasztott indokokat nem adtak.
 • – Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását. Joga van tehát a polgárnak a gondolat szabadsága és meggyőződése alapján döntést hozni az oltás felvételéről. Ön viszont korlátozza ennek a döntésnek szabadságát azzal, hogy ha nem kívánja felvenni az egészséges ember az oltást, nem dolgozhat.
 • – A törvény előtt mindenki egyenlő. Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. Ezt vélhetően nem kell magyaráznom, hogy a törvény előtti egyenlőséget mennyire sérti az, hogy nem védett, de oltott embereknek előnyöket ad, nem oltott, egészséges embereket viszont megfoszt a munkájuktól.
 • – Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. Azaz az embernek joga van ahhoz, hogy egészséges legyen, s ahhoz is, hogy egészségét úgy őrizze meg, hogy egy általa ismeretlen hatású szert ne engedjen a szervezetébe akkor, amikor egyébként egészséges.
 • Jogszabály nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel. Ehhez képest a meghozott kormányrendelet, és az Önök intézkedése alapvetően sérti az Alaptörvényt a fent előadott indokok alapján.
 • – Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához. Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson. Azzal, hogy Önök a munkavállaló számára olyan kötelezettséget írnak elő, amely sérti alapvető jogaikat, s amely nem volt feltétele az alkalmazásnak, hiszen a foglalkoztatásának ez nem volt előfeltétele, megsérti intézkedésük az Alaptörvényt.

Mivel sem a kormány, sem Önök nem tudnak bemutatni tudományos igényű, szakmai alapokon nyugvó, koherens indokrendszerrel ellátott olyan szakmai anyagot, amely részletesen és tételesen leírja azt, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükség volt arra, hogy egészséges nem oltott embereket kötelezzenek kísérleti oltás felvételére, intézkedésük indokolatlan és megalapozatlan azon túl, hogy minden létező törvényt és rendelkezést megsért. Egyúttal pedig megvalósítja a kényszerítés büntető törvényi tényállását, amelybe teljesen egyértelműen beleillik mind a kormányrendelet, mind pedig az Önök intézkedése.

A szakirodalom szerint védőoltás (vakcináció) adott kórokozó elleni tartós védettség mesterséges kialakítását specifikus immunválasz kiváltásával megcélzó módszer. A védőoltások tartalmazzák a kórokozó protektív antigénjét, de nem okoznak a természetes fertőzésnek megfelelő betegséget. Jelen helyzetben az eddig beadott védőoltások nem eredményezték az embereknél a tartós védettséget, sőt, a megfertőződött emberek közel fele oltott.

Az 1997. évi CLIV. törvény 13. § (1) bekezdése kimondja, hogy a beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra.

(2) A betegnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő információkon felül részletes tájékoztatást kapjon

a) egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is,

b) a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,

c) a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól,

d) a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól,

e) döntési jogáról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében,

f) a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,

g) az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről,

h) a további ellátásokról, valamint

i) a javasolt életmódról.

(3) A betegnek joga van a tájékoztatás során és azt követően további kérdezésre.

(4) A betegnek joga van megismerni ellátása során az egyes vizsgálatok, beavatkozások elvégzését követően azok eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő eredményt és annak okait.

Az 56. § (1) szerint a járványügyi tevékenység célja a fertőző megbetegedések, a járványok megelőzése és leküzdése, valamint az emberi szervezet fertőző betegségekkel szembeni ellenállóképességének fokozása.

Mindezek feltételek nem állnak rendelkezésre az oltások során. Önök pontosan tisztában vannak azzal, hogy az oltás folyamatában egyetlen egészségügyi szolgáltató sem teljesíti a törvényben megfogalmazott kötelezettségét. Miután az 56. § előírja, hogy a betegségekkel szembeni ellenállóképesség fokozása a járványügy feladata, jobban tette volna, ha – mint munkáltató – erre helyezi a hangsúlyt, hiszen azzal valóban védené a dolgozóit, nem úgy, mint ezekkel a kísérleti vakcinákkal.

A kormányrendelet és az Önök utasítása két olyan intézkedést tartalmaz még, amely teljességgel sérti a jogintézményekre vonatkozó törvényeket. Az egyik az, hogy a munkavállalót a munkáltató egy év fizetés nélküli szabadságra küldi, ha 2021. december 15. napjáig nem oltatja be magát. Munkavégzésre irányuló jogviszonyokban semmiféle módon nem lehet az arra vonatkozó törvény rendelkezéseivel ellentétes, vagy azt megkerülő jogcselekményt végezni. Minden munkavégzésre irányuló jogviszonyra vonatkozó törvény szerint fizetés nélküli szabadságot kizárólag a munkavállaló kérhet a munkáltatótól, a munkáltató ilyen rendelkezést nem hozhat. Veszélyhelyzetben sem lehet olyan kormányrendeletet meghozni, amely ellentétben áll törvény rendelkezéseivel. Miután tehát Önöknek nincs joguk senkit fizetés nélküli szabadságra küldeni, ha azt még is megteszik, nem kétséges, hogy perek sorozata indul Önök ellen. Felhívom a figyelmüket arra, hogy munkavégzésre irányuló minden törvényünk a munkavállaló számára nem csak kötelezettségként határozza meg a munkavégzést, hanem jogként is. Azaz a dolgozónak joga van dolgozni, s a munkáltatónak kötelessége a dolgozót a munkahelyére munkát végezni beengedni. Ha tehát kizárja a dolgozót a munkából, az jogkövetkezményekkel jár.

A másik döbbenetesen jogszabálysértő és dilettáns rendelkezés a foglalkozásegészségügyi szolgálat igénybevétele azon szakvélemény kiállításához, amely ellenjavallatot tartalmaz az oltás felvételét illetően. A foglalkozásegészségügyi szolgálat kizárólag a munkavégzéshez szükséges egészségi állapot felmérésében végezhet vizsgálatot, s adhat ki véleményt. Nem foglalhat állást olyan szakterület vonatkozásában felmerülő egészségügyi probléma tárgyában, amelyre a foglalkozásegészségügyi szakvizsgája nem jogosítja fel. Az alábbi olyan orvosi szakterületek vannak, amelyek által vizsgált és gyógyított fennálló betegségek zárhatják ki, hogy valamely oltás beadható legyen a betegnek:

Addiktológia, Allergológia, Angiológia, Bőrgyógyászat, Kardiológia, Endokrinológia, Gasztroenterológia, Nőgyógyászat, Hematológia, Nefrológia, Pneumológia,  Onkológia és Reumatológia.

Ha a foglalkozásegészségügyi szolgálat szakorvosa ezen szakterületeknek nem szakvizsgával rendelkező, megfelelő kompetenciával bíró szakorvosa, semmiféle szakvéleményt nem adhat, s nem tagadhatja meg a dolgozótól ezen kérést annak indokhiánya miatt sem, hanem el kell küldenie a szakterület szakorvosához, s attól el kell fogadnia annak szakmai javaslatát.

Nem kétséges számomra, hogy Önök vakon teljesítik, amit a kormány előír, mert meg akarnak felelni, akár annak árán is, hogy hosszú távon személyes felelősséget kell majd vállalniuk döntésük következményéért. Csakhogy Önöket senki nem fogja megvédeni. Intézkedésük hátrányos következményének elévülési ideje nagyon hosszú idő, s azon idő alatt – reményeim szerint – lesz olyan kormány, amelynek kormányzása alatt minden, emberek életét nehezítő, vagy veszélyeztető tevékenységnek lesz következménye.  

Önök is munkavállalók, ahogy azok a dolgozók is, akiket ilyen jogsértő utasítással zsarolnak. A munkavállalókra vonatkozó mindegyik törvényünkben a következő szerepel: a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. A munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. A kormányrendelet megalkotója elfelejtette,

Önöknek viszont, mint vezetőknek, ismerniük kell a 18/1998. (VI.3.) 7/A §-át, amely szerint megbetegedési veszély elhárítása céljából önkéntesen igénybe vehető térítésmentes védőoltás a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás. Ezen rendelkezés 2021. május 4-én lépett hatályba. Miután tehát egyik kormányrendelet rendelkezése nem lehet ellentétben másik kormányrendelet rendelkezéseivel, s a 18/1998. (VI.3.) NM rendelet alapozza meg ezen oltásfajta jellegét, azt egyetlen más jogszabály sem írhatja át akként, hogy az egyik társadalmi csoport számára önkéntes, a másik számára pedig kötelező. Mert ez pedig a fent ismertetett azon alaptörvényi rendelkezésekbe ütközne, mint a törvény előtti egyenlőség és az egyenlő elbánás elve.

Ismertettem tehát azt a teljes jogi és egészségügyi környezetet, amelynek alapján Önöknek meg kell tagadniuk ezen kormányrendelet teljesítését. Később nem érvelhetnek azzal, hogy valamivel nem voltak tisztában, parancsra cselekedtek, mert nincs jogszerű parancs.

Egyébként megjegyezném, hogy mivel a szakemberek szerint a jelenlegi hullám tetőzése e hónap végén következik be, azaz most vagyunk a legveszélyeztetettebb periódusban, 2021. december 15-ig ezeknek a dolgozóknak oltás-mentessége nem jelent veszélyt másokra a munkahelyükön? Csak 2021. december 15. után, vagyis 2022. január 1-e után, hiszen csak akkor távolítanák el őket a munkahelyükről? Önök azzal tudják a legtöbbet tenni a járvány további elkerüléséért, ha a hármas védekezést a munkahelyen megszervezik. Megfelelő távolságtartás, maszkviselés és naponta legalább hatszor szappanos kézmosás. Javasolják a dolgozóknak a nagy dózisú C-vitamin, valamint D-vitamin alkalmazását, szájöblítővel hetente kétszer gargalizálást, orrspray hetente egyszeri alkalmazását, valamint a tömegrendezvények elkerülését. Aki ezt eddig betartotta, az nem tudta elkapni ezt a vírust.

Bizonyára tisztában vannak azzal, hogy az oltás felvétele úgy történik, hogy a polgárral kitöltetnek egy okiratot, amelyben maga kéri az oltást, s maga vállalja annak bármely következményéért a felelősséget. Azzal is tisztában vannak, hogy többféle vakcina létezik, amelyek mindegyikének javallatát és ellenjavallatát, valamint potenciális mellékhatásait mellékelem levelemhez. Miután Önök kötelezik az önkéntesen kérhető oltás felvételére a dolgozóikat, Önöknek kötelessége, hogy elkísérjék a dolgozókat az oltás felvételére, kötelesek maguk aláírni a dolgozó helyett az oltást kérő okiratot, s saját maguknak kell kiválasztaniuk az oltás fajtáját, hiszen Önök vállalnak teljes felelősséget a dolgozójuk oltásáért. Kérem, ha már vállalták ennek a jogellenes utasításnak a dolgozók felé kiadását, akkor legyenek bátrak, s vállalják az oltás következményeinek felelősségét is!

Tisztelettel:

Budapest, 2021. november 13.

dr. Varga-Damm Andrea országgyűlési képviselő

108 válasz

 1. Tisztelt Dr Varga-Damm Andrea,
  Nagyon szépen köszönöm hogy segíteni próbál. Remélem lesz valami eredménye. Szeretném kérdezni ezt a KLIK is megkapja? Én államilag finanszírozott általános iskolában tanítok. Mi holnapra várjuk a felszólítást.
  Jó egészséget kívánok!
  Egy elkeseredett 34 éve szívvel lélekkel dolgozó pedagógus.

  1. Tisztelt! Dr.Varga-Damm Andrea!
   Szeretném segítségét kérni Iskolai dolgozó vagyok. Mellettem még 2 Gyógypedagógiai dolgozó kabta meg a kőtelezési oltás papírt. Levelét Székesfehérvári Tankerületnek is elkűldte.Kőszőnőm válaszát és hogy kiál mellettünk.

 2. Kedves Andrea!
  Halasan koszonom, hogy kiall a munkavallalok mellett!
  Fiam a Magyar Honvedsegnel dolgozik es megkapta s felszolitast, hogy december 1- ig oltassa be magat, ami nyugtalatin engem, mint anyat!
  2004-ben diagnosztizaltak a fiamnal chront, ami tudjuk, hogy kronikusnak szamit, bar hala Istennek par eve tunetmentes, de mi van akkor, ha felveszi az oltast es ugymond ismet tunetei lehetnek!
  Honved korhazban a kezelo orvosa azzal haritotta, hogy igazolast adjon, O most a Covid reszlegen van, szinten a laktanyaban dolgozo orvostol sem kap igazolast, tehat nincs hova fordulnia!
  Nagyon megkoszonom, ha effele ugyekben is sikeresen tudna eljarni!
  Jo egeszseget kivanok Onnek!
  Udvozlettel,

 3. Drága Andrea!
  Most egyedül Ön az egyetlen akiben még bízik több ezer ember!
  Köszönjük szépen!

 4. Érdeklődnék, hogy az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat is megkapta ezt a jól összeszedett érvelést? Válaszát előre is köszönöm!

  1. Kedves Andrea!

   Mi Murakeresztúron holnap fogjuk megkapni a papírt, hogy vegyük fel az oltást. 8 dolgozó nincs beoltva és nem is szeretnénk oltatni. Elküldöm Önnek amit küldenek. A Nagykanizsai Tankerhez tartozunk.
   Köszönjük, hogy ilyen kedves és segít nekünk.
   Üdvözlettel: Pozsonyi Csilla

   1. Reménykedem,akkor, hogy visszalépnek,de nem tudom mit tehetnék,ha mégsem.Fizetés nélkülire nem tudok menni.

    Bakos Ferenc

 5. Kedves Andrea!
  Köszönjük hogy képvisel bennünket, nem felejtjük el hogy kiállt mellettünk!
  Kérjük hogy az összes tankerületi központhoz is küldje el.
  Üdvözlettel és hálával: egy 38 éve szìvvel, lélekkel dolgozó pedagógus.

 6. Kedves Andrea!Hogyan tudnánk önnek eljuttatni a munkáltatónktól kapott fenyegető tájékoztatót?

 7. Kedves Andrea!
  Végre valaki!
  Köszönöm szépen, hogy elkészítette a levelet!
  Néhány helyen kicsit keménynek találom a fogalmazást, pl. a dilettáns szót.
  Kerem szíveskedjék tájékoztatni, mi lesz a levél sorsa.
  Az igazi az lenne, ha Ön juttatná el a munkaltatokhoz. Én tartok a retorzioktol.
  Még egyszer köszönöm!
  Tisztelettel :
  Nagy László

 8. Kedves Andrea! Hálásan köszönjük, hogy kiáll értünk! Szeretném kérni, hogy a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrumnak is küldje el ezt a levelet, ha még nem tette meg. November 11. dátumozású a tájékoztató, és november 12-én kaptuk meg. Köszönöm kollégáim nevében is! További jó egészséget, munkájához pedig sok sikert kívánok!

 9. Kedves Andrea! Kérem a segítségét abban,hogy ezt a levelet juttassa el a Kelet-Pesti Tankerületi Központnak is, az alábbi e-mailes elérhetőségre: dr.Varjúné dr.
  Fekete Ildikó, tankerületi igazgató részére ( E-mail) ildiko.fekete@kk.gov.hu

  2021. 11.13-án lett kiküldve a délutáni órakban a KRÉTA rendszeren keresztül a tájékoztató.

  Köszönettel: Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola pedagógusa

  1. Kedves Andrea!
   Jó lenne ha ezt a Mezőkövesdi Tankerület is megkapná!
   Köszönöm!

 10. Szeretném megkérdezni, hogy a Debreceni Tankerület is megkapja ezt a levelet?

 11. Tisztelt Dr Varga-Damm Andrea!

  Hálásan köszönjük, hogy kiáll a becsületes, dolgozó emberek jogaiért.
  Szeretném megkérni Önt, hogy a Berettyóújfalui Tankerületi Központ is kapja meg az Ön által írt Munkáltatói felszólítást!

  Köszönettel:
  egy elkeseredett több évtizede pályán lévő pedagógus

 12. Kedves Andrea!
  Szivből köszönöm a segítségét!
  Nagyon el vagyok keseredve,34 éve vagyok pedagógus,és imádom a munkám és a szakmám,a gyerekeket…és most el kell menjek a pályáról…
  Beszéltem az endokrinológusommal,aki megtagadta az oltás alóli mentesítés kiadását( 10 éve alulműködő pajzsmirigyem van,Hasimoto,autoimmun beteg vagyok,magas vérnyomással,és kezdődő cukor betegséggel küzdök).
  Azt mondta,hogy nem fogok találni orvost,aki papíron leírja hogy nem kaphatom meg az oltást!Az indoka az volt,hogy az orvosok figyelmét külön felhívták,hogy abban az esetben perelhetők lesznek,ha a felmentett elkapja a covidot,és abba belehal.Mert a család jogilag felelősségre vonhatja ezért az orvost!Mert nem engedte beoltatni a mentességet kérő személyt!
  Tehát nem azért nem adja meg az orvosi mentességet,mert a betegségeim ezt nem indokolják,mert az alapján megkaphatnám.Hanem mert fél annak jogi következményeitől,ha megadja….
  Ez teljesen nonszensz!!!
  Az orvosok is meg vannak félemlítve ebben az ügyben.
  Bár a rendelet lehetővé teszi a mentesítést ,de a megrettent orvosok nem merik azt megadni!
  Bezárult a kör.Ezt egy nagyon tisztességtelen eljárásnak érzem!
  Ebben az esetben mit lehet tenni?
  Köszönettel: Balogné Győri Erika

 13. Köszönjük kedves Andrea, hogy felvállaltad ezt a nagy segítséget a problémánk megoldására! Mi miben tudunk segíteni?
  Pedagógusként sok sorstársam névében tudom mondani, hogy számíthatsz ránk.

 14. Kedves Andrea!
  Hálásan köszönöm,hogy kiáll az emberekért! Szociális otthonban dolgozom,érintett vagyok.Érdeklődnék,hogy erre a területre is elér a levél?

  1. Kedves Andrea! Szeretném megkérdezni, hogy a NAV vzetősége is megkapja-e a fenti levelet?

 15. Kedves Andrea!

  Nagyon összeszedett, minden lényeget kifejtő írás.
  Köszönjük!
  Remélem a NAV is megkapja 🙂

 16. Tisztelt Andrea!
  Bízom abban hogy a gyermek védelemben sem lesz kötelező az oltás.Nagyon sokan vagyunk oltatlanok.Bizom a sikerében!

 17. Kedves Andrea!
  Köszönöm, hogy kiáll a munkavállalókért. Bízom benne, hogy a Közép-Budai Tankerület is megkapta ezt az érvelést. A tankerülettől megérkezett a tájékoztatás a védőoltás kötelező igénybevételéről, és egy nyilatkozat, hogy a kormányrendelet rendelkezéseit megismertem és tudomásul vettem, valamint a munkáltatói tájékoztatást írásban megkaptam és az abban foglaltakat tudomásul vettem. Szeretném megkérdezni, hogy ezt a nyilatkozatot aláírhatom, (ma kérik aláírva), vagy később lehet belőle valamilyen hátrányom? Segítségét köszönöm!

  1. Kedves Adél, tisztelt Andrea! Ugyanez a kérdés aggaszt engem is, pénteken kaptuk a tájékoztatást a délutáni órákban és 5 napunk van aláírni a nyilatkozatot. Egyelőre nem tettem meg, mert bár elolvastam és értem, ez a magam értelmezésében azt jelenti: tudomásul vettem. De ha aláírom, lehet annak a későbbiekre nézve következménye?
   Köszönettel, egy Budapest melletti település zeneiskolai tanára. (Dunakeszi Tankerületi Központhoz tartozunk)

 18. Kedves Andrea!

  Ez a levél eljut a Belugyminisztrenek és az Országos rendőrfőkapitanynak, esetleg a megyei rendőrfőkapitanyoknak is?

  Köszönöm

 19. Kedves Andrea 🙂
  Mindamellett, hogy őszinte tisztelettel, hálával és köszönettel vesszük odaadó munkáját, mi hogy tudjuk Önt segíteni.
  Ma mi is megkaptuk az elbocsájtó szép üzenetet, amit többen nem írtunk alá.
  Én lefotóztam minden oldalát, bár biztos ismeri. 😞
  Hogy tudom Önnek eljuttatni?
  Munkájához erőt és kitartást kívánok tisztelettel.

 20. Kedves Andrea!
  Hálásan köszönjük a segítségét! Kérdezni szeretném, hogy a Hatvani Tankerületnek is elment a levél? Köszönjük szépen!

 21. Kedves Andrea!

  Számítanánk Önre az Északi Agrárszakképző Centrum oktatóiként is.
  Ma kaptuk meg a határoztatot.
  Nem akarunk néhányan oltatni. Sajnos többen be fogják adatni az oltást. Aki nem, az nagyon el van keseredve. Szeretünk tanítani, de az egészségünk is fontos.
  Mi mit tehetünk? Töltsem le a levelet és küldjük el a központnak? Vagy adjuk oda az iskolánk vezetőjének?
  Előre is köszönöm válaszát.

  Tisztelettel:
  Juhász Erika

 22. Kedves Andrea!
  Köszönöm a Munkáltatói tájékoztatás elkészítését!
  Megnéztem a Nemzeti Népegészségügyi Központ un. módszertani levelét a 2021. évi védőoltásokról és egyik most erőltetett „oltás” neve sem szerepel benne. Továbbá a Vacsatc oldala 2019. November 25-én lett utoljára frissítve és itt sem szerepelnek ezek az oltóanyagok. http://oltasbiztonsag.hu/?Vir%E1lis-olt%F3anyagok&pid=37
  Az ANTSZ oldalán a Bejelentett fertőző betegségek Magyarországon 2016-2020 táblázatában pedig nem találom a mostani járvány adatait. 2020-ban már voltak megbetegedések de erről itt semmi nincs. https://www.antsz.hu/data/cms100089/OSAP_Fertozo_2020_honlapra.pdf
  Mi az oka, hogy ezeken az oldalakon nem csak külön a mostani helyzetre létrehozott honlapon található tájékoztatás?
  Szívből remélem, hogy mielőbb véget ér és jó irányba változik ez az igen nehéz helyzet!
  Köszönettel!
  Bandics Edit

 23. Kedves Andrea!
  Jelenleg táppénzen vagyok huzamosabb ideje. A Balassagyarmati tankerület nekem is postázza a kötelezést holott a rendelet szerint csak akkor tehetné meg amikor újra felveszem a munkát. Ilyenkor mit lehet tenni?
  Előre is köszönöm válaszát!

 24. Kedves Andrea! Én is csatlakozom az előttem szólókhoz, és csak köszönetet mondhatom a segítségért, támogatásért. Több kollegámmal együtt a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozunk, reméljük, hogy a mi munkáltatónk (OGYSZ) is olvassa, megkapja a levelét. Bizakodva várjuk a fejlemémyeket. Munkajához erőt, kitartást, sok sikert, ésjó egészséget kívánok!

 25. Kedves Andrea!

  Hálás köszönet érte hogy megpróbál tenni a magyar emberek érdekei ügyében!
  Kérem ha lehet a MOL nak is mint egyik legnagyobb munkáltatónak is jutassa el levelét mivel fontolgatja a kötelező oltás bevezetését ezzel tudtommal több száz munkavállaló érdekeit sértve.
  Hálás köszönet érte és céljai eléréséhez sok sikert kívánok önnek!!

 26. Kedves Andrea!
  Nagyon köszönjük a segítségét, nov.12-én kaptunk felszólítást a Szolnoki Tankerülettől, ők is megkapják ezt a levelet vagy vagy küldjük el mi nekik?
  Válaszát előre is köszönöm.
  Tisztelettel: Nagy Endre

 27. 30 év katonai szolgálat után, kötelezik ennek a Sz…….K a beadására, az akaratom ellenére!!! Köszönjük valaki meg próbál tenni valamit!!! De ez a kormány azt tesz az emberekkel, amit akar. Ha nem oltatom be magam, el küldenek, 30 év szolgálat után, és nincs mit tenni. Úgy hogy hirtelen van amit fizetnem kell, mert el veszik a hazámat, ha nem fizetem!!! Sajnos volt egy komoly láb vagyis térd sérülésem. Ami most korlátoz is hogy el tudjak menni máshova dolgozni!!! Mit tegyek, nem marad más, meg kell magam fertőzni. Hogy ne veszítsék el mindent!!! Nincs olyan isten ebbe a világba, hogy én ezekre szavazatok adjak le még élek!!!

 28. Kedves Andrea! Köszönjük szépen.
  Kedves Mindenki!
  Itt van egy szakszerű jogi összefoglaló.
  DÖNTENI KELL! Erről szól a teszt.
  Mint egy Milgram kísérletben, élesben: Most mi vagyunk a kísérleti alany elszenvedője is, és maga a vizsgázó is. Most tanulunk felelősséget vállalni magunkért, és amennyiben döntésünk átmegy az Igazságunk tesztjén, olyan országot teremtünk, amilyet mi szeretnénk. Így egymásért is felelünk.
  https://www.youtube.com/watch?v=soGhH8kR3_U&t=28s

 29. Tisztelt Dr. Varga-Damm Andrea! Nagyon hálásak vagyunk önnek! Mindketten a férjemmel a Váci Szakképzési Centrumhoz tartozó aszódi tagintézmény dolgozói vagyunk, a család teljes bevétele van a kockán. Ők is kaphatnának öntől ebből a remek felhívásból? Tavaly hatalmas készültség volt minden iskolában, pl. kontakt kutatás, hőmérőzés, karantén stb mára semmi nem szól másról, csak az erőszakról. Legfeljebb hazaküldik az oltatlan gyerekeket!!! Bár az én osztályomból valamiért nem… Sok a covidos oltott gyerek (az osztályomban 7 covidosból 6 oltott. ) A „védett” oltott kollégákat mi, oltatlanok helyettesítjük, mert ugye dec. 15-ig erre azért jók vagyunk. Eddig semmi együttérzést, gesztus szintű támogatást nem kaptunk a vezetőség részéről, csak elutasítást a további kérdéseink esetleges megválaszolására. A gyerekek is érzik a terrort és félnek attól is, hogy elveszítenek minket. Azt is szeretném megkérdezni, hogy az egészségtudományi karokon és egyáltalán az eü-területén van e remény arra, hogy a kényszer oltást visszavonják? Az egyetemista gyermekünk érintett. Köszönöm türelmét és értünk való áldozatos munkáját és további ragyogó sikereket kívánok.

 30. Kedves Andrea!

  Érdeklődni szeretnék, hogy Budapest Önkormányzataiba is elküldi levelét?

  (Több éve egy kerületi Család – és Gyermekjóléti Központban tevékenykedem.)

  Köszönöm az értünk tett fáradozását!

  F. Dóra

 31. Kedves Andrea!

  Köszönet a segítségért!
  Ez a levél a Somogy Megyei Kormányhivatal részére is megküldésre kerül?
  Köszönettel.

 32. Kedves Andrea! Szeretném megkérdezni, a Katasztrófavédelem is megkapja-e ezt a levelet? Férjem tűzoltóként dolgozik, nagyon nem szeretnénk az oltást, de a mai napon kapta meg a felszólítást, 15 napja van arra, hogy felvegye. Nagyon remélem, ez a levél eljut a Katasztrófavédelemhez is!
  Munkájához sok sikert kívánok!

 33. Kedves Képviselő Asszony!
  Mi ma kaptuk meg az „ultimátumot”. Az Észak-Budapesti Tankerület a munkaadóm. A kinevezésem 2021. augusztus 16-tól érvényes. A próbaidőm 2021. december 15-ig tart. Ebben a helyzetben nincs védelmem. Akkor sem, ha jól végzem a munkámat. Ugye jól gondolom, hogy oltatlanul nincs esélyem, hiszen a munkáltatónak még fizetés nélküli szabadságra sem kell küldenie, egyszerűen nem véglegesíti a szerződésemet?

 34. Kedves Andrea!

  Örömmel venném, ha levelét Budapest Önkormányzatainak polgármesterei részére is elküldené, mivel sok – szociális- ,gyermekvédelmi, – gyermekek napközbeni ellátását nyújtó stb. – intézménynek még ők a fenntartóik! Fentiekből adódóan vélelmezem, hogy ezen a területen is sok az oltatni nem kívánkozó kolléga, ezért nagy segítség lenne számunkra, ha levelével eltudnánk érni azt, hogy ne tudják az oltatni nem akarókat kötelezni!

  Köszönöm értünk való fáradozását!

  Sok egészséget kívánva, üdvözlettel: F. Dóra

 35. Kedves Andrea!

  A büntetés végrehajtás is megkapta a levelet vagy külön kell elküldeni az illetékes börtönökbe? Nálunk már mióta kijött a rendelet azóta lettünk boszorkányüldözés áldozatai. Szinte minden nap zaklatják azokat a dolgozókat akik nincsenek beoltva folyamatos nyomást gyakorolva rájuk. Nevetségesnek tartjuk az eljárást mert a nagy járvány közepette mi oltatlanok még betegszabadságon sem voltunk. Most sokan kétségbeesve várjuk a fejleményeket mert nem tartunk igényt egy orosi kísérletben részt venni.

 36. Kedves Andrea! Szeretnénk, ha a Kormanyhivatalokba és a Okmányirodákba is megtenné, hogy elküldi levelet.
  Köszönjük.

 37. Kedves Andrea!
  Hálásan köszönjük a munkáját.
  Esetleg Érdi Tankerületi Központ is megkaphatná?
  Köszönettel
  Egy a munkáját nagyon szerető iskolai dolgozó

 38. Kedves Andrea!
  Köszönöm, hogy ilyen szakszerű jogi összefoglalót írt. Érdeklődnék, hogy a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum megkapta e?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Tisztelettel: Tóth Beáta

 39. Tisztelt dr. Varga-Damm Andrea!

  Sokak nevében köszönöm a munkáját.
  A Déli Agrárszakképzési Centrum (minisztériumi fenntartású, https://www.deliaszc.hu/) egyik tagintézmények adminisztrációs dolgozója vagyok. Tisztelettel kérdezném, hogy a munkáltatóknak írt levelét (tárgy: 599/2021. (X.28.) Kormányrendelet) az én munkáltatóm is megkapta-e? Amennyiben nem került az Ön látókörébe az intézményem a fenti levelét kinyomtatva küldjem el nekik? Mit tanácsol?

  Köszönettel, Gonda Krisztina

 40. Kedves Andrea!
  Minden tiszteletünk az Önè, hogy kiàll mellettünk. Bîzunk abban, hogy minden kedvezően fog alakulni🙏 A Szerencsi Tankerülethez is kèrnènk legyen kedves eljuttatni! Hàlàsan köszönjük mindazt, amit tesz! A Jó Isten àldàsa legyen Velünk!

 41. Kedves dr. Varga-Damm Andrea!

  Köszönöm a szakszerű jogi összefoglalóját.
  Kérem, juttassa el a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság (SZEGEKIF) részére is, melynek fennhatósága alá tartozik munkahelyem, a szentesi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda is. Ma kaptuk meg az oltásra felszólító levelet az intézményvezetőnk aláírásával, melyben 45 napot kaptunk az 1. oltás felvételére, vagy 2022 január 2-án fizetés nélküli szabadságra kényszerítenek. 36. éve tanítok, ebben az iskolában 26. éve, de most rákényszerítenek, hogy elhagyjam ezt a pályát.

  Tisztelettel: Czakó Erika

 42. Kedves Andrea!
  Köszönöm a munkáját, alaposságát!
  Úgy gondolom, hasznos lenne megosztani azon munkáltatók listáját, amelyeknek elküldte a levelet.
  Jó egészséget kívánok!
  Üdvözlettel,
  Karsai Júlia

 43. Kedves Andrea! Az ORFK-ra is elküldi ezt a levelet? Nagyon jól összeszedett minden gondolatot, jogszabályt. Rengeteg olyan dolgozó van, akinek van pozitív antitest tesztje, vagy épp most volt/van covidos, mégis erőltetik az oltást úgy, hogy többen 2 oltás után covidosak. De az nem számít. Így is borzasztó kevesen vagyunk, minden szektorban, és akiknek eddig tapsolt a világ minden este 20.00- kor, most épp azokat az embereket (orvosok, egyenruhások, pedagógusok) tapossa el a vezetés! Miután jól kihasználtak minket, belénk rúgnak egyet, és tönkreteszik több ezer ember családját! Azok családját, akik kezdettől fogva ott harcoltunk a frontvonalban, míg ők ….. Nagyon szépen köszönjük a segítségét! Egy elkeseredett egyenruhás.
  El küldjem valamilyen címre a mi zsaroló levelünket?
  Köszönjük válaszát és erőfeszítését.

 44. Tisztelt Dr. Varga-Damm Andrea!
  Kérem, hogy a Baranyai Szakképzési Centrumnak is küldje el a levelet. Köszönöm

 45. Kedves Andrea!
  Sok kolléganőm nevében is köszönöm ezt a levelet. Reménykedünk!

 46. Kedves Andrea! A Kormányhivatal megkapta a levelet? Előre is köszönöm a válaszát

 47. Kedves Andrea!
  Érdeklődöm, hogy a rendvédelmi szerv vezetője is megkapta a levelet? Ön szerint van esély megúszni, jól kijönni ebből?
  Válaszát előre is köszönöm.

 48. Tisztelt Dr. Varga-Damm Andrea,
  Köszönjük szépen ezt az összefoglalót. Érdeklődni szeretnék, hogy az 598/2021. (X. 28.) Korm. rendeletre (munkáltatói jog az oltás előírására) is van-e ilyen összeszedetten megfogalmazott állásfoglalás? Mennyire támadható az említett rendelet?
  Válaszát előre is nagyon köszönöm!

 49. Tisztelt Hölgyem!

  A levél végén szó esik a mellékhatások mellékletben csatolásáról, de itt nincs semmilyen melléklet. Esetleg feltenné ide, kérdezem tisztelettel?

  Köszönöm, Levente

 50. Kedves Andrea!
  Köszönöm áldozatos munkáját, sokat segítene ha a keszthelyi a Helikon Kastélymúzeum részére is eljuttatná a levelet, és természetesen a Magyar Turisztikai Ügynökség (mint fenntartó)
  önkéntes vírológusai is szívesen fogadnák a levelet! Maradok tisztelettel!

 51. Kedves Andrea!
  Nagyon köszönjük a kiàllàsàt!
  Berettyòùjfalu Tankerületèhez is kèrhetnènk a levelet?
  Tisztelettel:
  Bak Judit ès oltatlan kollègài

 52. Kedves Andrea!
  A hozzászólások között nem láttam még a Monori Tankerületi Központ említését, amelynek egyik alapfokú művészeti iskolájában tanítok, s vagyok intézményvezető-helyettes. Kérem Önt, hogy részükre is küldje el ezt a remekül megfogalmazott levelet!
  Szerintem az összes tankerület egységesen cselekszik, minden ott dolgozót egyformán érint, ezért az ország minden tankerületébe érdemes lenne elküldeni!

  Tisztelettel, s köszönettel: Lassánné Balogh Andrea

 53. Tisztelt Andrea!
  A járvány kezdete óta nem kaptam el a fertőzést, és nem vettem fel egy vakcinát sem. A kormányrendelet 1 § (1) bekezdés i) pontja vonatkozik rám és a 2 § (1) bekezdés ab) pontja (azaz a kötelező felvétel határideje 2022. január 31). Nem tudom értelmezni, hogy egy olyan rendelet, amely hatályát veszti 2022. január 1-én, hogy írhatja elő, hogy 2022. január 31-ig köteleznek rá?
  Nem ismerek olyan rendeletet, hogy a foglalkozás egészségügyi orvos, minek alapján ad igazolást arról, hogy nem kell felvenni valakinek az oltást. Ennek az orvosnak előírja valami jogszabály, hogy milyen betegségek miatt adhat igazolást? Valahol le van írva, hogy milyen betegségek esetén nem javasolt orvosilag a vakcina felvétele?
  Kérdésem, hogyha valaki pont a jogszabály hatálya alatt van betegszabadságon, vagy táppénzen, akkor mi a helyzet? Jár –e táppénz, vagy meddig jár, vagy táppénz alatt is fizetetlen szabadságra küldhetnek valakit? A táppénz után fogják kötelezni a munkáltatók az oltás felvételére a dolgozót? A 2022. január 31 határidő után, február 1-től kötelezhet –e a munkáltató hogy vegyem fel az oltást, egy hatálytalan rendelet alapján?
  Köszönöm

 54. Kedves Képviselő Asszony!

  Érdeklődöm, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081. II. János Pál pápa tér 20. is megkapta az Ön levelét. Mert náluk kötelező lesz. Kislányom súlyos allergiás, gyógyszerre is és mindenre. Nagyon félek. 2 gyereket nevel egyedül.
  Köszönettel: Szűcs Ágnes

 55. Kedves Andrea!
  Szeretném kérni, hogy Győrben a Dr.Dézsi Andrásnak is eljuttatni, mert sok embert érint!

 56. Kedves Andrea!

  Nagyon szépen köszönjük, hogy kiáll értünk.
  Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak is mehetne a levél?

  Nagyon szépen köszönjük!

 57. Kedves dr. Varga-Damm Andrea!
  A Közép-Pesti Tankerületi Központ már megkapta a levelét?
  Ha nem, szeretnénk kérni, hogy az ő részükre is küldje el.
  Köszönjük szépen a segítséget!

 58. Kedves Andrea!
  Köszönjük az értünk való kiállását! Kérdésem az lenne, hogy a levelet a Borsod-Abaúj-Zemplèn Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságának megküldte-e? Amennyiben nem, legyen szives oda is!
  Fáradozását köszönöm!

 59. Kedves Andrea!
  Kérem szépen juttassa el ezt a remek
  Összefoglalást a Püspökladányi Önkormányzatnak is!
  Illetve a munkahelyemre, ahol tegnap megkaptuk a felhívást a kötelező oltásra (Gyermekjólti Központ) Nagyon Szeretem a munkám, de oltatni nem fogom magam. Intézmény neve, címe és email címe csatolva lentebb!

  Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

  4150 Püspökladány, Szent István utca 33

  E-mail: gondoz.ladany@gmail.com

 60. Kedves Andrea!
  37 éve tanítok. 1 hónap múlva betöltöm a 60.évemet. Van még e kor fölött olyan törvény, ami azt mondja, h.védett korban vagyok, s nem kûldhet fizetésnélküli szabadságra?
  Nagyon köszönöm a válaszát!

 61. Kedves Andrea!

  Csatlakoznék a többiek hozzászólásához, mely szerint a Járási Hivatalokhoz tartozó Kormányablakok dolgozói is érintettek.
  Ezen hivatalok vezetőihez is szeretnénk, ha elküldené a levelét.
  Köszönettel.

 62. Kedves Andrea!

  Munkáját Köszönjük! Nálunk is a napokban születik döntés. A levelet el fogom küldeni Önnek! A Szalézi Intézmény Fenntartó egyházi oktatási Intézményeknek is küldje el a levelet kérem!

  Nagyon szépen Köszönöm!

  Lengyel Tamás

 63. Kedves Andrea!
  Mehetne a levél: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Püspökladány, Püspökladányi Önkormányzat ! Köszönjük!!!

 64. Tisztelt dr. Varga-Damm Andrea!

  Hálás köszönet az áldozatos munkája iránt, hogy törődik mindazon emberekkel, akik nem szeretnék, hogy a szabad döntés jogát kivegyék a kezükből. Egy elhibázott, vagy tudatos kormány rendelet okán, mely a munkaadóknak adná a jogot, így téve kötelezővé egy önkéntes alapon történő oltást.
  Kérem, hogy a levelét juttassa el a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is.
  További jó egészséget, és kitartást kívánok.

  1. Valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság címére.
   Maradok tisztelettel!

 65. Tisztelt dr. Varga-Damm Andrea!

  Kérem a levelét juttassa el a Magyar Nemzeti Galéria vezetőségéhez is.
  Munkáját hálásan köszönjük!

 66. Kedves Andrea!
  Hálás vagyok a munkájáért! Pályakezdő pedagógus vagyok a Kecskeméti Tankerületi Központnál. Én is ugyanazt a levelet kaptam meg, mint a többi pedagógus kolléga. Ha jól értem, a Tankerületeknek már elküldte ezt a nagyon jól összeszedett levelet!
  Remélem a legjobbakat!
  Szeretném megerősíteni abban, amit csinál, csak így tovább!
  Köszönettel,
  Teó

 67. Kedves Andrea!
  Köszönjük a munkáját! Sok ilyen jogász kéne, aki kiáll embertársaiért! Bízom benne, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalba és a Kecskeméti Tankerületbe is eljut, és remélhetőleg lesz is foganatja!
  Nálunk az egész család fél ettől a kísérleti vakcinától, nem szeretnénk beoltatni magunkat!
  Egyébként pedig mi van azokkal, akik esetleg most mégis szeretnének oltakozni, de tegyük fel pont a megadott határidő előtt nem sokkal esnek át a Covidon, és emiatt nem oltathatják be magukat? Csak határidő nélküli oltási igazolványt fogadnak el, így mit tehet az a munkavállaló, aki esetleg december 1-jén kapja el a Covidot, és ezt követően hónapokig nem oltakozhat, de ez nem mentesíti a kötelezettsége alól, mert a jogszabály szerint csak oltási igazolvány fogadható el! 🙁
  További jó egészséget és kitartást kívánok munkájához, és az oltást fel nem vevő sorstársaimnak is!

 68. Kedves Andrea!
  Hálásan köszönöm az alapos munkáját! A Salgótarjáni Tankerületi Központnak is el lett küldve,vagy küldjem el én?
  Köszönettel!

 69. Kedves Andrea!
  Nagyon szépen köszönjük a segítségét! Kérem legyen szíves a Veszprémi Tankerületi Központnak is elküldeni a levelet.
  Köszönettel:

 70. Tisztelt Képviselő Asszony!
  A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak is továbbították a levelet? Ha nem akkor legyenek szívesek oda is elküldeni! Nagyon köszönöm. Sok sikert kívánok munkájukhoz!
  Kiss Milán

 71. Kedves Andrea!
  Már nyugdíjasként – megbízási szerződéssel – éppen csak elkezdtem ismét dolgozni, amikor jött a kötelező oltásról a rendelet. Igaz, hogy már nincs közalkalmazotti jogviszonyom, de a jogi háttér rendelethez igazítása a kormánynak nem szokott gondot okozni! Így most – bár felszólítást még nem kaptam – azzal „ijesztgetnek”, hogy oltás nélkül nem hosszabbítják meg a szerződésemet.
  Az lenne a kérdésem, hogy ehhez van-e joga a tankerületnek?
  Előre is köszönöm válaszát!
  Minden jót kívánok!

 72. Kedves Andrea!
  Érdeklődöm, hogy a Magyar Államkincstár is megkapta-e a levelét?
  Köszönöm az áldozatos munkáját!

 73. Tisztelt Doktornő. Szeretném még kérdezni hogy a Kecskeméti Tankerulet meg kapta e a levelet.? Válaszát előre is köszönöm.

 74. Kedves Andrea!

  Köszönjük a határozott fellépést a kényszerítés ellen, a munkáltatók, most emberségből és törvénytiszteletből is vizsgáznak.
  Bízom benne, hogy eljut a levele a MÁV-Volán, MOL, Közút és Vízügyi Igazgatóságok vezetőihez is.

  Kösznettel

 75. Kedves Andrea!
  Tisztelettel megkérjük, legyen szíves eljuttatni levelét Mezőkovácsháza Polgármesteri Hivatala számára is .
  További sok sikert és jó egészséget kívánunk a munkájához!
  Nagyon bízunk Önben!
  Köszönjük!

 76. Kedves Andrea!
  Sok emver nevében is köszönjük áldozatos munkáját! Gondolom szinte minden tankerületben előfordulnak oltatlanok. Én a Jászberényi és az Érdi Tankerületben vagyok érintett, mindkét intézményben megkaptam az értesítést.
  Mi a dolgunk? Ezt a levelet átadni a munkáltatónknak Dec. 15. – én egy negatív PCR-teszt kíséretében? Valamint Január 2. -án is? Előzőleg így olvastam.
  Köszönöm.

 77. Kedves Andrea! Hálásan köszönjük nagyon sokan, hogy igyekszik tenni értünk ezekben az embert próbáló időkben!
  Egyúttal kérném szépen, hogy juttassa el a levelet a Kazincbarcikai Tankerületi Központba!

 78. Kedves Andrea!

  Halas vagyok, hogy kiall ertunk! Kerem, hogy legyen kedves eljuttatni a levelet az erdi Tankerulet Kozpontba is. Gondolom mindenhova ugyanaz a szoveg kerult kikuldesre, de ha szukseges, szivesen elkuldom a zsarolo levelet.

  Koszonettel: S. A.

 79. Kedves Andrea ! Érdeklődnék, hogy a Magyar Állami Operaház számára is elküldték-e a levelet. Amennyiben még nem, úgy kérem juttassák el részükre. Sok sikert és kitartást a munkájához. Köszönöm.

 80. Kedves Andrea! Szeretnék érdeklődni, hogy a Magyar Állami Operaháznak küldtek-e. Amennyiben még nem, kérem továbbítsák részükre is a levelet. Sok sikert és kitartást a munkájához. Köszönettel.

 81. Jo napot!
  En szeretnem, ha megkapnak az ugyeszsegek is..egyebkent ugyvedet sokan keresnek pertarsasagokhoz is. Lenne jelentkezo boven, sajnos itt is lathato hanyan hanyfelol szeretnenek segitseget. En azt mondom Egysegben az Ero.
  Most csak ez fog segiteni. Valamilyen formaban muszaj lesz azoknak, akik tartjak a frontot es probaljak kiharcolni az emberi jogokat masoknak is,mert egyedul nem megy..

 82. Udv ujra!
  Nagyon fontos. Egy Europai Parlamenti kepviselo fontos dologra mutatott ra ma hallgattam. Ha mi kontrollcsoport nem lennenk ki tudna megmondani jo e az oltas..akkor sose tudjuk bizonyitani. Az egesz bizarr Orwelli vilag,ami most van.

  Kitartast mindenkinek!
  Ne adjatok fel, fogjunk ossze!

 83. Kedves Andrea !
  Állami szférában dolgozom, KSH, ők is köteleznek az oltásra ,kérem juttassa el a levelet az igazgató úrnak.
  Szeretem a munkámat, es szeretnék dolgozni.
  A járvány ideje alatt nem betegedtem meg ,pedig egy oltást sem vettem fel.
  Nagyon köszönjük az áldozatos munkáját!

 84. Kedves Andrea!
  Köszönjük a segítségét!

  Üdvözlettel :Komáromi Anita

 85. Tisztelt dr. Varga-Damm Andrea,

  Egy közeli hozzátartozóm kismama és a honvédségnél dolgozik. Kötelezik az oltásra, állítólag a honvédségi minisztérium folyamatosan elutasítja a kérvényeket, miszerint a várandós alkalmazottak képezzenek kivételt az oltás alól. Mit lehet ilyen esetben tenni?
  Üdvözlettel,
  Faragó- Németh Andrea

 86. Tisztelt Képviselő Asszony! Ha a letöltött PDF fájlban hibát találok, hogyan jelezhetem? Csak egy betű elírás, de az agyam első olvasásra nem javította. Lehet, hogy az oldalra nem sikerül visszatalálnom, de palacsintas@freemail.hu címen feltennék még kérdést, az írással kapcsolatban.

 87. Tisztelt dr. Varga‐Damm Andrea!

  Legyen szìves elküldeni ezt a levelet a Berettyóújfalui Szakkėpzėsi Centrumnak is. Pelyhėnė Bartha Irėn Főigazgató rėszėre. Valamint a Berettyóújfalui SZC Eötvös József Szakkėpző Iskolåba Nagy Zoltán igazgató úrnak.
  Nagyon szépen köszönöm.
  Tisztelettel: Lakatos Hajnalka

 88. Tisztelt Andrea!

  Kérem a Szalézi fenntartó Intézménynek is küldje el a levelét, ha már megtörtént, elnézést! Itt a pontos elérhetőség:
  SZALÉZI INTÉZMÉNY FENNTARTÓ
  Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 173.
  Levelezési cím: H-1032 Budapest Bécsi út 173.
  Tel.: +36 1 453 2277
  E-mail: info@szaleziiskolak.hu
  Honlap: http://www.szaleziiskolak.hu

  Köszönöm szépen:
  Lengyel Tamás

 89. Tisztelt Dr. Varga.Damm Andrea,

  A Szegedi Tudományegyetem rektorának is küldött ilyen levelet? Volt valaki aki kérte? Ha nem, megküldené Prof. Dr. Rovó Lászlónak?

  Üdvözlettel,
  Márta Andrea

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük